แนวทางบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QHSEB) ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ ทุกโรงงานของบริษัทฯ (ร้อยละ 100) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (Environmental Management System) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล อีกทั้งยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการรับรองที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้เป็นประจำทุกปี

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีละเมิดหรือกระทำผิดต่อข้อกฎหมายและข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมใด ๆ

กรณีละเมิดข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 2560
0 กรณี
ปี 2561
0 กรณี
ปี 2562
0 กรณี
ปี 2563
0 กรณี