งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566

เอกสารนำเสนอ
Opportunity Day Q3/2566
Analyst Meeting Q3/2566
Opportunity Day Q2/2566
Analyst Meeting Q2/2566
Opportunity Day Q1/2566
Analyst Meeting Q1/2566

เว็บแคสต์