22 พฤศจิกายน 2566

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกรรมการเฉพาะเรื่อง

22 พฤศจิกายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

22 พฤศจิกายน 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

03 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

03 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

03 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

01 พฤศจิกายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

01 พฤศจิกายน 2566

การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

31 ตุลาคม 2566

การลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง

26 ตุลาคม 2566

กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

29 กันยายน 2566

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

28 กันยายน 2566

แจ้งผลคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.3945/2563