นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล

กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรม มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปัฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล โดยประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

QSSHE POLICY

Quality, Security, Safety, Occupational Health, Environment, and Business Continuity Policy

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) commits to be a Leading Chemical Company for Better Living with innovation, filling with Corporate Social Responsibility (CSR), and improving continuously of Quality, Security, Safety, Occupational Health, Environment, and Business Continuity.

นโยบายการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้ วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ ได้คำนึงถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

นโยบายฮาลาล

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl Ester) แฟตตี้ แอลกอฮอล์ (Fatty alcohols) ซึ่งเป็นสารพื้นฐานสำหรับผลิตสินค้าดูแลสุขอนามัยบุคคล และกลีเซอรีน (Refined Glycerin) และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถูกต้องตามกฏหมาย สอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม