โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

22 March 2022

(วันที่ 22 มีนาคม 2565) คุณสรรเสริญ สุจิตจร ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้แทนผู้บริหาร GGC มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้พิการที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ โดยให้ผู้พิการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นศักยภาพในตนเองว่าสามารถ เลี้ยงตนเองได้

โดยปี 2565 หน่วยงาน G-HC-HR และ G-CC-SB ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานเทศบาลในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง คัดเลือกผู้พิการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้พิการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความบกพร่องพิการประเภทที่ 2 หูตึง 2 ท่าน และประเภทที่ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 1 ท่าน

GGC เชื่อว่า … “ การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ”