GGC เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ตั้งเป้าปลูกครอบคลุม 4 จังหวัด พื้นที่รวม 3,500 ไร่ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 23,700 ตันต่อปี ของ GC Group

30 August 2023

(29 สิงหาคม 66) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ของ GC Group โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นที่รวม 222.60 ไร่ ณ ตำบลเนินฆ้อและ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำหรับโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” ของ GC Group เป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero มีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี และเพชรบุรี จำนวนทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน คาดการณ์ว่าจะช่วยลดคาร์บอนได้ประมาณ 23,700 ตัน CO2e ต่อปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปูพันธุ์แสม เพื่อเพาะพันธุ์ปูในพื้นที่อนุบาล ช่วยส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอีกด้วย