GGC ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ Green Heart Project

09 August 2023

(8 สิงหาคม 2566) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ Green Heart Project บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ต้นไม้จำนวน 3,200 ต้น เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน ณ ป่าชุมชน บ้านเนินสำเหร่ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

GGC ในฐานะบริษัทเอกชนที่เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น Global Sustainable Company ภายใต้กลยุทธ์ “The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business” ที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) ลง 20% ในปี 2030 และเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero Company ในปี 2050 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ Green Heart Project ตั้งแต่ปี 2020 โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง สร้างพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการดังกล่าว โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการปลูกป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ ดูแล รักษา และฟื้นฟูป่า ขยายผลไปชุมชนโดยรอบให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน